คุณสมบัติ

  •  เพศหญิง อายุ 22 ปี ขี้นไป
  •  วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า
  •  มีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว 1-2 ปี
  •  หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

  • รับผิดชอบงาน admin เช่น แม่บ้าน, คนสวน และผู้ประกอบการร้านอาหาร
  • บันทึกรับสินค้าในระบบ  ACCPAC
  • งานซ่อมบำรุงทั่วไป
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
  • งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Let's work with us